Hanoi, Vietnam
4 1 1

Location
Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Thành Công, Hanoi, Vietnam

Person in charge
Dũng Phạm

About Dung Pham BJJ
Hội đầu gối tay ấp Thiếu Lâm hói đầu

Contact persons

Hai Anh Ninh Manager

Affiliations