Medals Gold Silver Bronze
Juniorer 1 1
Total 1 1
Medals Gold Silver Bronze
Men +18 years 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Anmälan 4
Total 4
Medals Gold Silver Bronze
Boys 5-15 4 1 1
Girls 5-15 1
Total 5 1 1
Medals Gold Silver Bronze
Seniorer & Veteraner 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Girls 3 1 1
Boys 10 1 2
Juvenile boys 1
Men 10 8 2
Women 3 1 1
Open Division / Women 1
Open Division / Men 1 3 1
Open Blackbelt Adult Male 1
Open Brown/Blackbelt Female 1
Total 30 14 8
Medals Gold Silver Bronze
Män 1 1 1
Total 1 1 1
Medals Gold Silver Bronze
Male Gi 2 1 1
Female Gi 2
Total 4 1 1
Medals Gold Silver Bronze
Men 1 1
Boys 1
Girls 1
Total 3 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 5 3 1
Girls 1 1
Men 3 1 1
Women 2 1 1
*Open division - Adult black belt male* 1
Open division Male 1 1
Open division Female 1 1
Total 12 7 6
Medals Gold Silver Bronze
Men +18 years 2 1 1
Total 2 1 1
Medals Gold Silver Bronze
Male Gi 1
Boys Gi 1 1 1
Girls Gi 1
Total 2 2 1
Medals Gold Silver Bronze
Women 1 1
Men 3 1
Juvenile boys 1
Total 4 2 1
Medals Gold Silver Bronze
Men 2 1
Women 1
Juvenile boys 1
Absolute Men 2
Absolute Women 1
Total 6 1 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 4 2
Girls 1
Total 5 2
Medals Gold Silver Bronze
Men 2
Absolute Men 1 1
Boys 1 2
Total 4 3
Medals Gold Silver Bronze
Girls Gi 1 2
Boys Gi 8 5
Total 9 5 2
Medals Gold Silver Bronze
Men +18 years 1
Boys 15-17 years 2
Total 2 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 1
Girls 1
Total 2
Medals Gold Silver Bronze
Male 1
Male Absolute 1
Total 2
Medals Gold Silver Bronze
Boys 3 3
Total 3 3
Medals Gold Silver Bronze
2008-2009 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 5 4
Girls 1 1
Male 1
Male Absolute 1 1
Total 6 6 2
Medals Gold Silver Bronze
Men +18 years 1
Boys 7-10 years 1
Total 1 1
Medals Gold Silver Bronze
Adult 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 6 2
Girls 2 1
Juvenile boys 1 1
Men 7 1 2
Women 1 1
Open Division / Women 1
Open Division / Men 1 2
Open Blackbelt Male 1
Total 20 7 3
Medals Gold Silver Bronze
Male 1 1
Boys 4 1
Girls 1 1
Total 6 1 2
Medals Gold Silver Bronze
Men 2
Juvenile boys 1
Boys 1
Total 4
Medals Gold Silver Bronze
Male 1 1
Total 1 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 2 1
Juvenile boys 1
Men 3 3 2
Women 2 1
Open division - Men white - brown + Masters black 2
Open division - Women white - purple belts 1
Total 8 4 6
Medals Gold Silver Bronze
Male - Gi 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Girls 2
Boys 4 3 4
Men 1 1 1
Total 7 4 5
Medals Gold Silver Bronze
Men 2 3
Juvenile boys 1 1
Absolute Men 1 1
Absolute Women 1
Total 5 1 4
Medals Gold Silver Bronze
Men 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 1
Juvenile boys 1 1
Men 1
Total 3 1
Medals Gold Silver Bronze
Women 2 1 1
Men 4 1 2
Juvenile boys 1
Total 6 3 3
Medals Gold Silver Bronze
Male 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Men 2
Women 1 1
Open class - Men 1
Open class - Women 1
Total 5 1
Medals Gold Silver Bronze
Men 1 1
Women 1
Open class - Men 1 1
Open class - Women 1
Total 2 2 2
Medals Gold Silver Bronze
Men 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 4 1
Juvenile boys 1
Male 2
Male Absolute 1
Total 6 3
Medals Gold Silver Bronze
Boys 1
Men 1
Total 2
Medals Gold Silver Bronze
Boys 1 2 1
Total 1 2 1
Medals Gold Silver Bronze
Kids 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Men +18 years 1 1
Total 1 1
Medals Gold Silver Bronze
Men +18 yr - PRO 2 1
Women +18 yr - PRO 1 1
Total 3 2
Medals Gold Silver Bronze
Women 2
Men 5 3
Juvenile boys 2
Girls 1
Boys 4 2 2
Absolute Women 2
Absolute Men 1 1 1
Total 10 12 4
Medals Gold Silver Bronze
Male 1
Female 1
Juvenile boys 2 2
Juvenile girls 1
Boys 5 1
Girls 2
Total 7 3 5
Medals Gold Silver Bronze
Juvenile boys 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 1 2
Men 3 1
Women 1 1
Absolute Men 1 1 1
Total 6 4 2
Medals Gold Silver Bronze
Girls 1 1
Boys 4 2 2
Men 1 1
Total 5 3 4
Medals Gold Silver Bronze
Men +18 yr - PRO 3 1
Women +18 yr - PRO 2
Total 5 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Men 6 2
Absolute Men 3 1 1
Women 2 2 2
Absolute Women 2
Total 13 5 3
Medals Gold Silver Bronze
Adult, Female 1 1
Adult, Male 1 1
Total 2 2
Medals Gold Silver Bronze
Women 1 1
Men 3 4
Total 4 5
Medals Gold Silver Bronze
Men 1
Women 1
Open class - Men 1
Open class - Women 1
Total 3 1
Medals Gold Silver Bronze
Men 2
Total 2
Medals Gold Silver Bronze
Men 8 4 1
Women 4 1 1
Total 12 5 2
Medals Gold Silver Bronze
Men 10 2 2
Women 3 1
Juvenile Male 1
Kids 3 5 2
Total 16 7 6
Medals Gold Silver Bronze
Men 3 1
Women 1 1
Kids 4 1
Total 7 3 1
Medals Gold Silver Bronze
Men 7 2 2
Women 1
Juvenile Male 1
Kids 3 1
Total 12 3 2
Medals Gold Silver Bronze
Men 5 1 2
Women 3
Total 8 1 2