22 Nov - 23 Nov
Early bird registrations
07 Oct - 01 Nov 11:59 pm
Normal registration
Deadline 08 Nov 6:00 pm
Late registrations
Deadline 12 Nov 8:00 pm

Brackets & schedule

Brackets are not published yet