19 May 2018
Normal registration
25 Feb - 11 May 00:00
Late registrations
Deadline 15 May 00:00

Zadar Open Ju-Jitsu Championship

Ju-Jitsu klub Zadar u suradnji sa Hrvatskim Ju-Jitsu savezom organizira prvi međunarodni turnir za djecu i kadete po Ne Waza sistemu borbe.

Naziv turnira: Zadar Open Ju-Jitsu Championship

Rang turnira: Međunarodni ju-jitsu turnir

Datum održavanja: 19.5.2018.

Organizator: Ju-Jitsu klub Zadar i Hrvatski Ju-Jitsu savez

Adresa održavanja: SRC Mocire, Ulica Brune Bušića 10, 23000 Zadar, Croatia

- Težinske kategorije prema važećim JJIF pravilima

-Kontrolno vaganje  će se vršiti prije ulaska na prvu borbu

-Organizator  zadržava pravo spajanja kategorije ukoliko se natjecatelj nalazi sam u kategoriji.

- Kadeti: U -18

- Mlađi kadeti: U-16

- Djeca:U14, U-12 i U-10

Natjecateljska pravila: Ne-waza. Detalji na sljedećem linku.

Sudci: Ju-jitsu klub Zadar u suradnji sa Hrvatskim ju-jitsu savezom će osigurati dovoljan broj kvalificiranih sudaca na turniru s time da ekipe mogu prijaviti sudca iz  iz svojeg kluba sa važećom JJIF ne-waza licencom.

Klubovi: Vođe klubova moraju također izvršiti prijavu natjecatelja na mail: [email protected] sa podatcima o natjecatelju (Ime i prezime, datum rođenja, težina, klub ).

Kotizacija: 10 EUR

Uplata kotizacije se vrši na tekući račun Ju-jitsu kluba Zadar IBAN: HR3724070001100122171 OTP-banka ili na dan turnira  kod klubskog blagajnika.  

Predstavnici klubova učesnika natjecanja navedeni u prijavi za natjecanje ( treneri i vođe ekipa )će prilikom prijave ekipe i uplate kotizacije ( predočavanja dokaza o plaćenoj kotizaciji ) od tehničkog organizatora, dobiti akreditacije za vođe ekipa - trenere.

Smještaj: Organizator natjecanja će na prethodni  zahtjev učesnika (predstavnike klubova,vođa timova)   osigurati  adekvatan smještaj ,(kontakt br.00385917214737).

Nagrade: Medalje za pojedinačni plasman, diplome za sve učesnike, pehari za najboljeg natjecatelja i natjecateljicu te pehari za 3 prvoplasirane ekipe. Natjecatelji prilikom preuzimanja nagrada na postolju moraju biti u  kimonu bez isticanja timskih simbola  osim nacionalne zastave.

Natjecatelji moraju imati liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti ne stariju od 6 mjeseci. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede u dolasku , za vrijeme ili prilikom odlaska sa turnira. 

Satnica natjecanja:

08.00 - 09.30 Prijava natjecatelja i  uplata kotizacija.

09.30 - 10.00 Sastanak sudaca, vođa ekipa i domaćina.

10.00 -Početak i svečano otvaranje,

13.00 - 13.30 Pauza za ručak,

13.30 - 16.00 Nastavak natjecanja

16.00 - 16.30 Dodjela medalja i diploma i završetak natjecanja

_________________________________________________________

Tournament name: Zadar Open Ju-Jitsu Championship

Range of the tournament: International ju-jitsu tournament

Date: 19.5.2018.

Organizator: Ju-Jitsu club Zadar and Croatian Ju-Jitsu alliance

Location: SRC Mocire , Street Brune Bušića 10  , 23000 Zadar, Croatia

- Weight classes according to JJIF rules

-Control weighing before entering the first fight

-The organizer reserves the right to join the category if only one is in the category.

- Cadets: U -18

- Young cadets: U-16

- Children: U14, U-12 i U-10

Competition rules: Ne-waza. More details at the following link.

Referees: Ju-jitsu club Zadar in co-operation with Croatian ju-jitsu alliance will provide a sufficient number of qualified referees. Teams can also register a referee from their club if he has a valid JJIF ne-waza license.

Academies: Team leaders need also register their athletes by sending an email with the required information (first name, last name, date of birth, weightclass & academy) to the following email address: [email protected] 

Registration fee: 10 EUR

Registration fees can be paid at the Ju-Jitsu club Zadar's bank account: IBAN: HR3724070001100122171 (OTP bank) or to the club's cashier on the day of the tournament.

Academy representatives stated in the tournament registration (coaches and team leaders) will receive appropriate accreditations from the organizer (after showing a proof of paid registration fees).

Accommodation: The organizer of the competition will provide adequate accommodation upon request of the participants (contact number 00385917214737).

Rewards: Medals for individual 1st, 2nd and 3rd places, diplomas for all participants, trophies for best competitors and trophies for 3 best teams.Competitors when picking up a prize on a podium must be in kimono without the emphasis on team symbols except the national flag.

Competitors must have a valid doctor's health check verification (not older than 6 months). The organizer will take no responsibilities for any injuries that might occur before, during or after the tournament.

Tournament time-table:

08.00 - 09.30 Registration and  registration fee payment.

09.30 - 10.00 A meeting for the referees, team leaders and the host.

10.00 Starting ceremony

13.00 - 13.30 Lunch break

13.30 - 16.00 Tournament continues

16.00 - 16.30 Medals (and diplomas) award, end of the tournament


Location

SRC Mocire
SRC Mocire , Brune Bušića . 23000 Zadar »
Timezone: Europe/Zagreb

Entries

  • Men/Boys Ne-Waza 10 EUR
  • Female/Girls Ne-Waza 10 EUR