Blue belt in Jiu-Jitsu
Competed on Smoothcomp

Academies

Roll Models 12 Gi February 16 2020

Male Gi / Blue / -67,50 kg (Feather) / Adult


Won Gold

Male Gi / Blue / Adult / -70 kg (Feather)


Won Gold

Roll Models 8 Gi/No-Gi September 22 2018

Male Gi / Blue / -67,50 kg (Feather) / Adult


Won Silver

Roll Models 5 Gi October 1 2017

Male Gi / Blue / -67,50 kg (Feather) / Adult


Won Bronze