Resultados

Medalhas totais

148 Ouro
134 Prata
79 Bronze

Girls Gi / White / Mighty Mite III (6yrs) / -22 kg

Girls Gi / White / Pee Wee I (7yrs) / -24 kg

Girls Gi / White / Pee Wee I (7yrs) / -27 kg

Girls Gi / Grey / Junior II (11yrs) / Above 51,5 kg

Girls Gi / Grey / Teen I (13yrs) / -44.3 kg

Girls Gi / Grey / Teen II (14yrs) / -60,5 kg

1

Boys Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -33,20 kg

Boys Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / Above 45,3 kg

1

Boys Gi / Grey / Junior II (11yrs) / Above 51,5 kg

Boys Gi / Grey / Teen II (14yrs) / -65,0 kg

Boys Gi / Grey / Teen III (15yrs) / Above 73,0 kg

1

Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 1 / -58,5 kg (Light feather)

Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 2 / -79,3 kg (Medium heavy)

Male Gi / White / Adult / -64 kg (Light feather)

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Adult / -70 kg (Feather)

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Adult / -76 kg (Light)

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Adult / -82,3 kg (Middle)

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Adult / -88,3 kg (Medium heavy)

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Adult / -100,5 kg (Super heavy)

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Adult / +100,5 kg (Ultra heavy)

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Master 1 (30+) / -76 kg (Light)

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Master 2 (36+) / -82,3 kg (Middle)

Mostrar mais resultados

Male Gi / Blue / Adult / -76 kg (Light)

Mostrar mais resultados

Male Gi / Blue / Adult / -82,3 kg (Middle)

Mostrar mais resultados

Male Gi / Blue / Master 1 (30+) / -76 kg (Light)

Mostrar mais resultados

Male Gi / Blue / Master 1 (30+) / -82,3 kg (Middle)

Mostrar mais resultados

Male Gi / Blue / Master 1 (30+) / -88,3 kg (Medium heavy)

Mostrar mais resultados

Male Gi / Blue / Master 1 (30+) / -94,3 kg (Heavy)

Male Gi / Blue / Master 2 (36+) / -88,3 kg (Medium heavy)

Mostrar mais resultados

Male Gi / Blue / Master 3 (41+) / -94,3 kg (Heavy)

Male Gi / Blue / Master 3 (41+) / +100,5 kg (Ultra heavy)

Male Gi / Purple / Master 2 (36+) / -76 kg (Light)

Male Gi / Purple / Master 3 (41+) / +100,5 kg (Ultra heavy)

Male Gi / Brown / Adult / -88,3 kg (Medium heavy)

Female Gi / White / Adult / +79,3 kg (Super heavy)

Female Gi / Blue / Adult / -69 kg (Middle)

Mostrar mais resultados