Resultados

Medalhas totais

26 Ouro
26 Prata
13 Bronze

Gi Male / White / Master (30+) / +222.1 lbs (Ultra heavy)

Gi Male / Blue / Master (30+) / -195.0 lbs (Medium heavy)

Mostrar mais resultados

Gi Male / Purple / Adult / -195.0 lbs (Medium heavy)

Gi Male / Purple / Adult / -208.0 lbs (Heavy)

Gi Male Absolute / Purple / Adult / Absolute

Mostrar mais resultados

Gi Female / Blue / Adult / -129.0 lbs (Feather)

Gi Female Absolute / Blue & White/ Adult / Absolute

Mostrar mais resultados